Helt sikker? Ikke uten pasienten!

Begreper som «pasientens helsetjeneste», «pasientens netthelsetjeneste», og «ingen beslutning om meg uten meg» er tydelige signaler på at vi som jobber i sykehuset må ta pasientens stemme på alvor og spørre «Hva er viktig for deg?» når vi gir behandling.

Det var nettopp brukermedvirkning og pasientsikkerhet som var tema på den regionale konferansen «Helt sikker? Ikke uten pasienten!» to dager i slutten av mars. Både brukerrepresentanter og helsepersonell fra alle sykehusene i regionen var involvert i både planlegging og gjennomføring av konferansen.

image001
Konferansens programkomite. Øverst: Marianne Westeng og Ruth Donovan. Fra venstre: Kim Fangen, Martha Østbye, Katrine Rutledal, Håvard Dahl, Tove Nakken, Stine Arntzen Selfors, Astri Myhrvang, Kari Skredsvig og Svein Gurvin.

Skal vi få til intensjonen om pasientens helsetjeneste må pasienten sees på som en likeverdig samarbeidspartner. Dette var gjennomgangstemaet i alle innleggene på konferansen. Brukermedvirkning er satt på agendaen og dette feltet er i en spennende utvikling. Likevel er det et stykke igjen før vi er i mål. Hvorfor er det så vanskelig å få til?

Det er enklere å la være
I følge Anne-Lene E. Arnesen, Pasient- og brukerombudet i Buskerud, kan forklaringen være at det er lav risiko ved å la være å involvere pasienten i sin egen behandling. Det er rett og slett enklere å la være, sier hun.

– Det får sjelden konsekvenser for helsepersonell om vi lar være å involvere pasientene i behandlingen. Risikoen vurderes som liten, og det er derfor lett å la være.

Av de rundt 15 000 klagene på spesialisthelsetjenesten som ble rettet til Pasient- og brukerombudene i 2017 var kun omkring 300 for manglende medvirkning i behandling. Dette kan skyldes at det ikke er så godt kjent at pasienten faktisk har rett til å medvirke i sin egen behandling.

Pasientene har rett til å medvirke
I følge Pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1 har pasientene rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasientene har blant annet rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer og undersøkelses- og behandlingsmetoder.

Arnesen påpeker at manglende medvirkning kan medføre brudd på lovfestede pasientrettigheter, og utgjøre en fare for pasientsikkerheten. Det kan også gi en følelse av avmakt, uro og utrygghet hos pasientene, og i verste fall føre til overbehandling og skade.

Samvalg
Samvalg er en prosess hvor pasienten sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om undersøkelses og behandlingsmetoder. En forutsetning for samvalg er at det finnes flere valgmuligheter og at pasienten får tilstrekkelig informasjon om disse til å kunne gjøre et valg. Samvalg kan understøttes av verktøy. Bruk av samvalgsverktøy kan føre til at flere velger behandlingsalternativer som er mindre inngripende, omfattende eller ressurskrevende. Helse Sør-Øst utvikler nå ulike typer samvalgsverktøy, og vil støtte helseforetakene i implementering av disse og andre samvalgsverktøy som publiseres på helsenorge.no

Etiske utfordringer i pasientmedvirkning
Det mye å vinne på å involvere pasientene mer. Men det utfordrer måten vi er organisert og jobber på, og det utfordrer etikken og kulturen på arbeidsplassen vår.  Dette var tema på konferansens andre dag.
Thor Willy Ruud Hansen, leder av Klinisk Etikk-komité spør i sitt innlegg om det er riktig at resultatene fra flere land stemmer når de påstår at eldre er friskere, mer funksjonsdyktige og har bedre hukommelse enn tidligere. Er det da dermed sagt at de eldre lever friskere også?

– Flere vil leve med sykdommer, også dødelige sykdommer. Samtidig er demens et økende problem. Det er jo her det blir en utfordring for etikken. Fordi vi helsepersonell er oppdratt til å hjelpe fordi vi kan. Vi bør oftere spørre om dette er i pasientens interesse.

Hvem bestemmer hva som er «å gjøre vel»? Er det vi eller er det pasienten? Det kan hende at 90-åringen ikke tenker det samme om «vel» i dag som hun gjorde som 20-åring. Her er det mange faktorer som spiller inn som hvilken betydning det levde livet har hatt og hvilken kulturell bakgrunn man har. Det er her vi som helsepersonell må ta oss tid til å høre historien bak før vi skal gjøre vel og hjelpe med det vi kan. Ja, det tar mer tid og er kanskje mer krevende, sier Ruud Hansen.

Utfordringer i pasientsikkerheten for sårbare eldre pasienter
Gevinsten av å korte ned liggetid og begrense antall sykehussenger er allerede hentet ut i det norske helsesystemet. For å ivareta eldres pasientsikkerhet må trenden stoppe, mener Torgeir Bruun Wyller, professor og overlege, Geriatrisk avdeling. Han setter et stort spørsmålstegn ved når en pasient er utskrivningsklar, og referer til samhandlingsreformen som ønsker færre unødvendige innleggelser.

– Mangelen på sykehussenger og forsøket på å kompensere for det ved å holde de gamle pasientene utenfor sykehuset er den klart største trusselen mot pasientsikkerheten for eldre, skrøpelige pasienter. Nye sykehus er planlagt med enda færre senger. Skal brukermedvirkning bedre pasientsikkerheten, må brukerrepresentantenes høyeste prioritet være å ta et oppgjør med denne utviklingen.

Brukermedvirkning gir bedre pasientsikkerhet
Vi klarer ikke å nå gode resultater uten at pasientene er med i utviklingen og i beslutninger som tas i behandlingstilbudet. Brukermedvirkning på både systemnivå og på individnivå lønner seg; det gir mer treffsikre tjenester, og pasientene blir bedre rustet og mer mottagelige for behandling. Selv om pasientsikkerhet er helsepersonells ansvar, kan pasienter og pårørende spille en viktig rolle i å forebygge og oppdage feil. En grunnleggende forutsetning for at pasienter kan bidra til et trygt og sikkert behandlingsforløp er tilstrekkelig og anvendbar informasjon om behandlingstilbudet som gis. Helsepersonell må på sin side ta i bruk de teknologiske virkemidlene og mulighetene som finnes for å sikre brukermedvirkning, samhandling og pasientsikkerhet.

Samvalg på helsenorge.no 

Filmer om brukermedvirkning på mestring.no

Pasient- og brukerombudet på helsenorge.no

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: