OUS 10 år: KRE – Vi gjør OUS til et ledende kreftsenter i Europa

Tekst: Sigbjørn Smeland, klinikkleder KRE.

Kreftklinikken er en av de største klinikkene i Oslo universitetssykehus med omtrent 1650 ansatte og dekker alle behandlingsmodalitetene innen moderne kreftbehandling. Det omfatter medikamentell kreftbehandling, stråleterapi og kirurgi samt pasientsentret behandling som palliasjon, rehabilitering og ernæring innenfor fagområdene onkologi, hematologi, gynekologisk kreftbehandling og bryst/endokrinkirurgi.

Kreftklinikken har virksomhet på alle de fire hovedsykehusene i OUS og dekker hele spennet fra lokalsykehusfunksjoner til nasjonale behandlingstjenester. Det drives i tillegg en betydelig forskning av høy kvalitet både i de to instituttene og i de kliniske avdelingene.

Europeisk Comprehensive Cancer Center

En svært viktig milepæl for kreftområdet i OUS var akkrediteringen av OUS som Europeisk Comprehensive Cancer Center (CCC) i 2017. Som «nav» i kreftbehandlingen i OUS var Kreftklinikken helt sentral i den prosessen som førte frem til godkjenningen.

Akkrediteringen er et kvalitetsstempel og plasserer oss sammen med de fremste

sigbjørn s
Sigbjørn Smeland, klinikkleder KRE.

kreftsentrene i Europa både i forhold til omfang og kvalitet og ikke minst ved å ha etablert en overgripende struktur som understøtter en kontinuerlig utvikling av pasientbehandling og forskning.

Verdier og visjon

Et viktig element i CCC er at forskningen og klinikken skal være integrert og at pasientbehandlingen – les pasientforløpene – må koordineres og utvikles på tvers i organisasjonen.

Som en del av dette konseptet har Kreftklinikken utviklet en visjon og en virksomhetside` som også er basert på verdiene våre; tillit, ansvar, lagspill og mot. Klinikkens visjon skal også tydeliggjøre tilknytningen til OUS-CCC: «Vi gjør OUS til et ledende kreftsenter i Europa».

Vår virksomhetsidé er «Vi er ett lag, bruker hverandres kompetanse og gjør hverandre gode. Vi skaper ny kunnskap og bruker ny viten til å utvikle kreftomsorgen i samarbeid med våre pasienter». 

Utvikling og innovasjon i klinikken

Kreftregisterets gode befolkningsoversikt gir oss muligheten til å følge utviklingstrekkene framover.  Vi forventer en betydelig økning i krefttilfeller de neste 15 årene. Hoveddelen av økningen vil være pasienter > 75 år.

Vi ser samtidig en markant og gledelig utvikling av nye kreftmedisiner.  60 % av alle nye indikasjoner innført i Helse Norge siste fem år er innen kreft.

Nye kreftmedisiner er i all vesentlighet antistoffer og enzymhemmere.  1/3 av nye kreftmedikamenter er nå tilgjengelige som tabletter. Det er ingen nye cellegifter som er introdusert i denne perioden.  Nye medikamenter og en redusert dødelighet medfører en betydelig dreining av virksomheten fra inneliggende pasienter til poliklinisk virksomhet og dagbehandling. Det betyr redusert sengebehov selv om antall pasienter øker.

Immunterapi har revolusjonert kreftbehandlingen og innføres for stadig flere pasientgrupper siden den ble introdusert i 2016. OUS har her vært tidlig ute i klinisk utprøvning. Det siste er innføring av CAR-T som er det første eksempelet på immungenterapi innført i helsevesenet. Foreløpig er denne type behandling godkjent for en begrenset gruppe av unge pasienter med leukemi, men potensialet for CAR-T og annen såkalt cellulær immunterapi er stor. På grunn av kompleksiteten og kravet til et samlet kompetansemiljø er det kun OUS som foreløpig tilbyr CAR-T behandling i Norge.

OUS er i dag blant de største stråleterapisentra i verden.

Som en del av planene for det nye Radiumhospitalet er det besluttet å etablere et protonterapisenter. Protonterapi er i dag i antall den største utenlandsbehandlingen for norske pasienter.  Det er viktig at tilbudet etableres i Norge for å sikre en bedre tilgjengelighet, noe som medfører et betydelig løft og kompetanseutvikling. Protonsenteret skal være en integrert del av et samlet stråleterapitilbud i OUS og skal etter planen starte opp i 2023.

Pasientbehandling, pasientsikkerhet og kvalitet

tavler a6
Tavlemøte på avdeling A6, Radiumhospitalet.

Pasientsentrert behandling er viktig og må integreres med kreftrettet behandling og på ulike måter i pasientforløpene.

Kreftklinikken har et regionalt kompetansesenter innen lindrende behandling og har de siste årene etablert både en ernæringspoliklinikk og et senter for kreftrehabilitering. Begge er unike tilbud nasjonalt sett for kreftpasienter.

Klinikken har som en del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet innført NEWS med systematisk overvåkninger av pasientene på alle sengeposter. Ernæringskartlegging gjennomføres systematisk og en stor del av sykepleierne i klinikken har gjennomført dagskurs innen ernæring. Daglig styring og det grønne korset er implementert i både på sengeposter, stråleterapi og på poliklinikkene. Alt dette bidrar til økt kvalitet og styrket pasientsikkerhet i behandlingen.

Forskning

Kreftklinikken har en betydelig forskningsaktivitet som dekker hele spennet fra basal forskning til klinisk forskning og epidemiologi. Integrasjon av klinisk forskning og laboratorieforskning er sentralt for klinikken og en del av CCC konseptet. For å kunne utvikle dette videre må vi ha en moderne biobank og tilgang til registerdata. Vi er i ferd med å etablere en prospektiv forskningsbiobank for kreft og stadig flere pasientgrupper inviteres inn.

Kreftklinikkens sterke posisjon innen forskning uttrykkes gjennom klinikkens ledende rolle innen de største forskningsprosjektene som Senter for fremragende forskning (Can Cell), Fyrtårnsprosjekter (DoMore) og Pallionprosjektet fra Forskningsrådet, Jebsen sentra og flere store EU prosjekter.

Sentralt i overordnet strategi i helsevesenet er flere kliniske studier og inklusjon av en større andel av pasientene i slike studier. Kreftklinikken har klart å øke antall studier i alle avdelingene og står alene for over 50 % av oppdragsstudiene i OUS og andelen av våre pasienter som er inkludert i kliniske studier, har gledelig nok også økt siste år.

Undervisning i onkologi for leger i Etiopia

Kreftklinikkens virksomhet er ikke begrenset til Norge. I forhold til utdanning har Kreftklinikken etablert et prosjekt i Etiopia og bidrar gjennom undervisning og veiledning til spesialisering i onkologi for etiopiske leger.

10 nye onkologer er hittil utdannet i programmet og 30 onkologer er under utdanning.

Dette utgjør en stor forskjell i et land på over 100 millioner innbyggere der kreftomsorgen til nå har vært mangelfull.  Vi har nå også utvidet tilbudet til også å omfatte utdanning av stråleterapeuter og kreftsykepleiere.

Kreftklinikken i framtidens OUS

Kreftklinikken står ovenfor en spennende utvikling. Kreftområdet er prioritert i utbyggingen av framtidens OUS ved utbyggingen på Radiumhospitalet. Det er et betydelig løft og vil gi oss et sykehus med en helt moderne infrastruktur.

På det nye Radiumhospitalet får vi samlet pasientbehandlingen innenfor brystkreft og prostatakreft i et brystsenter og et prostatasenter. Dette vil legge til rette for at pasientene vil oppleve at det er «en dør inn» i sykehuset.

Styrkingen av den kliniske virksomheten på Radiumhospitalet gir også gode forutsetninger for ytterligere utvikling av CCC konseptet i forhold til samlokalisering med instituttene, Kreftregisteret, diagnostiske miljøer og innovasjonsmiljøer.

Forutsetningene er derfor gode for at vi skal oppfylle vår visjon om å gjøre OUS til et ledende kreftsenter i Europa og samtidig være et nav i regional og nasjonal kreftomsorg.

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: